Matka Ustavičnej Pomoci

Novéna k Matke ustavičnej pomoci

Pieseň: K nebesiam dnes zaleť pieseň (1. sloha).

K nebesiam dnes zaleť pieseň – ta, kde tróni Mária, – vyžaluj jej svoju tieseň, – poteší ťa Spanilá. – A či bolo počuť kedy, – že by pomôcť nechcela? – Pros a zľaví tvoje biedy, – poteší ťa docela. – [: Mária, ó Matička, – Krista Pána Rodička, – ustavičnou pomocou – potešuj nás dňom, nocou!:]

K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
V: Amen.
K: Dovoľ nám chváliť ťa, Mária, Matka ustavičnej pomoci.
V: A vypros nám u Syna potrebné milosti.
K: Nebeská Matka, s veľkou dôverou dnes prichádzam pred tvoj svätý obraz prosiť o tvoju pomoc. Nespolieham sa na svoje zásluhy a dobré skutky, ale jedine na nekonečné zásluhy Pána Ježiša a na tvoju s ničím neporovnateľnú materinskú lásku. Ty, Matka, si sa pozerala na rany nášho Vykupiteľa, keď za nás vylieval svoju drahocennú krv. Tvoj umierajúci Syn dal nám za Matku teba. Či nie si teda pre nás „Ustavičnou pomocníčkou“, ktorú si uctievame pri tomto obraze? Matka ustavičnej pomoci, vrúcne ťa preto prosím pre bolesti a smrť tvojho božského Syna, pre nevysloviteľné utrpenie tvojho srdca, vypros mi u Syna tú milosť, po ktorej teraz tak veľmi túžim a ktorú nutne potrebujem.

(chvíľka ticha)

Najdrahšia Matka, ty vieš, ako nám túži dať Ježiš, náš Spasiteľ, všetko ovocie vykúpenia. Matka, ty vieš, že tieto poklady boli vložené do tvojich rúk, aby si nám ich rozdeľovala. S dôverou preto od teba očakávam, moja najmilšia Matka, že ma i teraz vypočuješ a ja s radosťou budem oslavovať tvoje milosrdenstvo po celú večnosť. Amen.

 • Čítanie Božieho slova (text možno vybrať z lekcionára zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie).

 • Katechéza, homília, príhovor (do 7 minút).

 • Pieseň K nebesiam dnes zaleť pieseň (2. sloha).

  Syn tvoj drahý, prv než skonal, – keď ho súžil smrtný znoj, – k Tebe, Matka, z kríža zvolal: – «Žena, pozri hľa syn tvoj!» – Splňže žiadosť svojmu Synu, láskou matky ochotnou, – a od zlého chráň nás činu, – buď nám Matkou starostnou. – [: Mária, ó Matička, – Krista Pána Rodička, – ustavičnou pomocou – potešuj nás dňom, nocou!:]

 • Modlitby vďaky:
  K: Najdrahšia Matka, chceme ti poďakovať za nespočetné milosti, ktoré nám vyprosuješ. S radostným srdcom voláme: Ďakujeme ti, Matka ustavičnej pomoci!
  V: Ďakujeme ti, Matka ustavičnej pomoci!

  a) poďakovania veriacich zo schránky

  b) spoločné poďakovania:
  - za tých, ktorých si uzdravila z choroby
  - za tých, ktorých si potešila v trápení
  - za tých, ktorých si oslobodila od zúfalstva
  - za tých, ktorým si pomohla v pochybnostiach
  - za rodiny, ktorým si pomohla v čase krízy
  - za tých, ktorým si pomohla nájsť prácu
  - za mladých, ktorých si uchránila pred pokušeniami a zmýšľaním sveta
  - za kňazov a zasvätených, ktorým si pomohla vytrvať v povolaní
  - za tých, ktorí prijali radostnú zvesť o vykúpení a začali milovať Boha
  - za tých, ktorí nám akokoľvek pomohli a povzbudili nás
  - za vyslobodených z moci hriechu
  - za tvoj materský súcit a lásku
  - za tvoju neporovnateľnú dobrotu
  - za všetky milosti, ktoré si nám vyprosila.

 • Prosebné modlitby:
  K: Neodvracaj, Matka, svoj zrak od našich prosieb, ale pomôž nám v núdzi, keď voláme: Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci!
  V: Prosíme ťa, Matka ustavičnej pomoci!

  a) prosby zo schránky

  b) spoločné prosby:
  - uzdrav chorých
  - poteš zarmútených
  - buď matkou sirotám a opusteným
  - pomôž tým, čo trpia núdzu
  - upevňuj súdržnosť našich rodín, rozmnožuj v nich lásku a chráň ich pred útokmi zlého ducha i sveta
  - pomôž nezamestnaným nájsť si primeranú prácu
  - prihováraj sa za naše deti a mladých, aby si uchránili vieru a rozvíjali čistú lásku
  - oroduj za kňazov a zasvätených, aby žili svoje povolanie horlivo a úprimne
  - pros za prenasledovaných kresťanov, aby sa im dostalo účinnej pomoci od Boha i od ľudí
  - vypros svetu mier a ukončenie všetkých vojnových konfliktov
  - priveď blúdiacich na správnu cestu
  - vyveď z osídel satana tých, ktorých trápi pokušenie
  - posilni v dobrom tých, čo sú v nebezpečenstve hriechu
  - vypros hriešnikom ozajstnú ľútosť a milosť dobrej spovede
  - priveď do večnej radosti všetkých svojich zosnulých ctiteľov
  - vypočuj naše prosby.

 • Pieseň K nebesiam dnes zaleť pieseň (3. sloha).

  Koľko duší zlobou pekla – hynie v srdciach ľadových, – pre ktoré tak darmo tiekla – drahá krv z rán Kristových. – Zastaň svojich kleslých synov, – nenechaj ich zahynúť, – pomôž sa im vymôcť z hriechov, – ráč ich k sebe privinúť! – [: Mária, ó Matička, – Krista Pána Rodička, – ustavičnou pomocou – potešuj nás dňom, nocou!:]

 • Modlitba zverenia sa Matke ustavičnej pomoci: Najsvätejšia Panna Mária, ty si sa chcela nazývať Matkou ustavičnej pomoci, aby sme ti nikdy neprestali dôverovať. Vrúcne ťa prosím, prijmi aj mňa medzi svojich služobníkov a služobnice. Zverujem ti svoj rozum, aby som stále pamätal na lásku, ktorej si hodná; zverujem ti svoje srdce, aby som po Bohu najviac miloval teba. Vznešená Kráľovná, chcem ti verne slúžiť; skry ma pod svoj ochranný plášť, pomáhaj mi vo všetkých potrebách tela i duše, ale najmä v ťažkej hodine smrti.

  Ó, Matka ustavičnej pomoci, viem, že ma miluješ väčšmi ako ja milujem seba. Buď preto mojou Matkou a Paňou! Vládni a rozhoduj nado mnou a nad všetkým, čo mám! Zaobchádzaj so mnou a so všetkým, čo je moje, ako sa ti páči!

  Ó, Matka moja, vypros mi požehnanie u Boha. Prihováraj sa za mňa vo chvíľach mojej ľudskej slabosti, aby som ti zachoval vernosť a raz ťa v nebi naveky chválil, miloval a ďakoval ti. Amen.

 • Modlitba za potreby Cirkvi, Svätého Otca: Otče náš, Zdravasʼ, Mária, Sláva Otcu.

 • Požehnanie a pieseň na záver: K nebesiam dnes zaleť pieseň (4. sloha).

  Nedaj, aby zvyku zlého putám sme sa poddali – a tak Krista premilého – znova na kríž vydali. – Keď nás telo, ďas, svet vábi, – chráň nás, Matka, žiadame, – v povedomí, že sme slabí, – k tebe, Matka voláme. – [: Mária, ó Matička, – Krista Pána Rodička, – ustavičnou pomocou – potešuj nás dňom, nocou!:]

 • Od roku 1932 sa začala rozširovať po svete tzv. ustavičná novéna k Matke ustavičnej pomoci. Spočíva v tom, že sa 9 sobôt (alebo stried) veriaci schádzajú pred ikonou; po 9 týždňoch stretávanie sa nekončí, ale hneď sa začína ďalšia novéna. Modlitba si získala veľkú obľubu a redemptoristi ju zaviedli v roku 1990 aj na Slovensku.

  Boh túži ľuďom pomáhať, veď Ježiš nás uistil: „Proste a dostanete!“ (Mt 7, 7). Pretože Boh chcel, aby rozdávateľkou všetkých milostí bola Matka Spasiteľa, utiekame sa k Matke ustavičnej pomoci s veľkou dôverou v každej núdzi. Veriacich možno vyzvať, aby svoje prosby a poďakovania vložili do pripravenej schránky, a predniesť ich potom pri pobožnosti. Prosíme vtedy jeden za druhého, čím rastie naša vzájomná láska.

  Čím väčšia bude naša dôvera, tým skôr bude vypočutá naša modlitba. Dôležité však je, aby sme sa počas novény očistili od hriechov vo sviatosti zmierenia a pristupovali k svätému prijímaniu.