Matka Ustavičnej Pomoci

Modlitby

Modlitba I.

Matka ustavičnej pomoci, pozri na úbohého hriešnika, ktorý kľačí pri tvojich nohách, v teba dúfam, tebe dôverujem. Všetci ťa nazývajú útočiskom hriešnikov, buď teda aj mojím útočiskom. Pre svoju lásku k Ježišovi ujmi sa ma a podaj mi svoju pomocnú ruku. Ďakujem milosrdnému Bohu, že mi dal túto dôveru v teba. Upadal som do hriechov, lebo som sa k tebe neutiekal. Teraz však viem, že s tvojou pomocou zvíťazím, keď ťa budem prosiť o pomoc. Bojím sa však, že ťa zabudnem vzývať, keď na mňa zaútočí nepriateľ, a tak stratím svoju dušu. Preto daj mi už teraz milosť, aby som sa k tebe utiekal s prosbou: Matka ustavičnej pomoci, ujmi sa ma a nedaj, aby som znova urazil svojho Boha.

Modlitba II.

Ó, Matka ustavičnej pomoci, dovoľ, aby som tvoje mocné meno neustále vzýval, lebo v ňom nájdem bezpečnú ochranu v živote i spasenie v hodine smrti. Nech tvoje meno je odteraz dychom môjho života! Príď mi bez meškania na pomoc, kedykoľvek budem k tebe volať, lebo v nijakom pokušení, v nijakej úzkosti, nikdy a nikde nezabudnem vzývať tvoje najsladšie meno. Ale neuspokojím sa len s tým, že budem tvoje meno vyslovovať len ústami. Chcem ho vzývať s vierou a láskou. Nech vrúcna láska k tebe ma stále núti často k tebe volať: Ó, Matka ustavičnej pomoci, prihováraj sa za mňa!

Modlitba III.

Matka moja, ty si rozdávateľkou všetkých milostí, ktoré Boh udeľuje biednym hriešnikom. Boh ťa preto učinil takou mocnou, bohatou a dobrotivou, aby si nám v našich potrebách ustavične pomáhala. Ty si orodovnicou najbiednejších hriešnikov, čo sa k tebe utiekajú. Príď aj mne na pomoc! Do tvojich rúk vkladám svoju nesmrteľnú dušu a svoju pevnú nádej na večnú blaženosť. Vezmi ma pod svoju ochranu. Ak ty ma budeš chrániť, ničoho sa nebudem báť; ani svojich hriechov, lebo ty mi vyprosíš odpustenie; ani zlého ducha, lebo ty si silnejšia než celé peklo; ani svojho prísneho a spravodlivého Sudcu, Ježiša Krista, lebo ty si jeho milovaná Matka a zmieriš ho jedinou svojou modlitbou. Len jedného sa bojím: že v čase pokušenia zabudnem sa k tebe utiekať, a tak biedne zahyniem. Matka moja, vypros mi odpustenie hriechov, lásku k Ježišovi Kristovi, zotrvanie v dobrom až do konca a milosť, aby som sa vždy utiekal k tebe, láskavá Matka ustavičnej pomoci.

Modlitba za obrátenie hriešnika

Matka ustavičnej pomoci, ty najlepšie poznáš úžasnú cenu duše. Vieš, že každá duša je vykúpená krvou tvojho Božského Syna. Preto neodmietneš moju prosbu za obrátenie úbohého hriešnika. Matka milosrdenstva, ty vieš o jeho biede, o jeho bezbožnom živote. Nezabúdaj, že si útočisko hriešnikov, že Boh ti dal moc obrátiť aj najzatvrdnutejšieho hriešnika! Moje úpenlivé prosby ostávajú v jeho srdci bez ozveny. Ak ty, dobrotivá Panna, nepomôžeš, bude padať hlbšie a hlbšie do priepasti. Vypros mu účinnú milosť, ktorá ním zatrasie a privedie ho k Bohu. A keby bolo treba, pošli mu aj dajaké súženie, aby vstúpil do seba, zamyslel sa nad sebou a urobil koniec žalostnej ceste bez Boha a proti Bohu. Najláskavejšia Orodovnica, už si obrátila veľa hriešnikov na úpenlivé prosby ich príbuzných a priateľov. Nech ťa pohne aj moja modlitba. Obráť „môjho“ hriešnika! Mária, pomôž! Prosím ťa o to každou žilkou môjho srdca. Matka milosrdenstva, pomôž! Amen.

Modlitba za rodinu

Drahá Matka ustavičnej pomoci, tebe zverujem telesné a duševné zdravie svojej rodiny. Vieš dobre, aké nespočetné nebezpečenstvá hrozia telu a duši tých, čo sú mi veľmi drahí. Skazený svet ich pred mojimi očami zvádza a chce ich priviesť do skazy. Matka, zaprisahám ťa, upevni ich vieru, chráň ich proti zlu. Daj, nech božie prikázania sú ich životnou smernicou, nech vo svätom náboženstve nachádzajú útechu v utrpení a životných trápeniach.

Mária, moja milá Matka, nepochybujem, že ich budeš matersky ochraňovať, že budeš bdieť nad mojou rodinou. Všetkým nám vypros milosť, aby sme nikdy nezabudli utiekať sa pod tvoju ochranu. Potom nik z mojich milých nezahynie a všetci sa budeme môcť pozerať za oponou nášho pozemského putovania a za ňou raz uvidíme teba, našu milovanú Matku.

Modlitba za deti

Svätá Panna, naša Matka ustavičnej pomoci, pre tvoju nežnú lásku k dieťaťu Ježišovi vezmi pod svoju ochranu malé deti, ktoré Boh tak veľmi miluje.

Neprosím len o ich telesné zdravie, ale odporúčam ti aj ich čisté, nepoškvrnené duše. Chráň ich pred zlými priateľmi, pred vplyvom zlého prostredia, nech si zachovajú nevinné, nepoškvrnené srdcia. Daj, nech tí, ktorým je zverená starostlivosť o ich život, si uvedomujú svoju nesmiernu zodpovednosť za ich výchovu. Nech si uvedomia, že detská duša je vzácny poklad, pre ktorý sa treba obetovať, ktorý si vyžaduje veľa námahy a lásky. Napokon ťa, drahá Matka ustavičnej pomoci, prosím, aby tieto milé deti vošli raz do krásneho neba ako anjeli.

Modlitba sv. Alfonza

Mária, najsvätejšia a nepoškvrnená Panna a moja Matka, ty si Matka môjho Pána, kráľovná sveta, orodovnica, nádej a útočisko hriešnikov. Preto sa k tebe utiekam – ja bedár a najväčší hriešnik. S nežnou úctou sa viniem k tebe, moja vznešená Kráľovná, a ďakujem ti za všetky dobrodenia, ktorými ma zahŕňaš, ale najmä za to, že si ma zachránila pred peklom, ktoré som si už tak veľa ráz zaslúžil. Milujem ťa, lásky najhodnejšia Pani, a z lásky k tebe sľubujem, že ti vždy budem slúžiť a zo všetkých síl sa vynasnažím, aby ti aj druhí slúžili. Po Bohu si moja jediná nádej a preto pevne dúfam, že budeš za mňa orodovať, aby som si spasil dušu. Matka milosrdenstva, prijmi ma za svojho služobníka a vezmi ma pod svoj materinský plášť. Ty vždy dostaneš od Boha všetko, o čo ho prosíš.

Osloboď ma teda od všetkých pokušení, alebo mi aspoň vypros silu, aby som ich s tvojou pomocou premohol. Verím, že mi vyprosíš opravdivú lásku k Ježišovi Kristovi a že v tejto láske raz umriem.

Matka moja, pre tvoju lásku k Bohu ťa prosím, pomáhaj mi v ťažkostiach tohto života. Neopusť ma, kým ma neuvidíš v nebi medzi blaženými. Tam ti budem ďakovať a večne oslavovať tvoje milosrdenstvo. Amen.

Modlitba pri voľbe povolania

Matka ustavičnej pomoci, potrebujem tvoju pomoc. Viem, že v pozemskom živote musím slúžiť tvojmu synovi Ježišovi, lebo všetko, čo som a čo mám, mám od neho. Všetky moje telesné i duševné schopnosti musia teda smerovať k nemu, aby som si zaslúžil nebo.

Drahá Matka, a akom povolaní mám slúžiť Bohu? Matka moja, ja to neviem, ale ty to vieš. Preto sa vo svojej bezradnosti obraciam na teba. Osvieť mi rozum, aby som poznal Božiu vôľu. Bolo by pre mňa nešťastím, keby som sa chcel rozhodovať bez teba a bez Ježiša. Nie, nechcem si voliť povolanie len pre pozemské výhody, ani preto, aby som mohol uspokojovať svoje vášne. To by mi bolo osudné, lebo by som mohol stratiť svoje večné šťastie.

S celou vážnosťou chcem skúmať, aký plán má so mnou Boh, kde ma chce mať On. Matka moja, pomáhaj mi poznať jeho najsvätejšiu vôľu.

Pýtam sa sám seba: „Čím by som chcel byť, keď budem stáť pred bránou večnosti? Ako by som sa chcel predstaviť Ježišovi?

Volá ma Boh, aby som sa mu celkom zasvätil vo svätom kňazstve alebo v rehoľnej rodine? Aby som mu slúžil vo svätom manželstve? Alebo ako sestrička, ktorá sa celkom venuje skutkom milosrdenstva v nemocnici a nahrádza trpiacim bratom a sestrám ich pozemskú matku a slúži v nich trpiacemu Ježišovi?

Kam ma volá Ježiš? Moja drahá Matka, povedz mi to! Osvieť môjho spovedníka, aby mi pomohol ukázať správnu cestu!

A keď ju spoznám, daj mi silu, aby som po nej šiel v tvojom duchu, aby som dôsledne spĺňal Božiu vôľu, prijímal na seba kríž a vytrvalo premáhal všetky prekážky na tejto ceste!

Matka moja, daj, aby sa aj vôľa mojich rodičov zhodovala sa Božou vôľou.

A keď sa budem musieť od nich odlúčiť, ty im nahrádzaj mňa. Tebe, Matka, ich odporúčam, ty ich potešuj! Vyslyš ma, moja drahá Matka! Potom sa budem smieť pokojne pozerať do svojej časnej i večnej budúcnosti a očakávať, že ťa budem v nebi večne milovať. Milovať teba a Ježiša, tvojho Božského Syna. Amen.

Modlitba chorého

Drahá Matka ustavičnej pomoci, trpím, už dlho ma sužuje bolesť. A keď mi slabne telo, slabne aj duch. Zavše už strácam aj silu k modlitbe. Nikde nenachádzam útechu. Ani návšteva a súcit najlepších priateľov ma nevedia potešiť. Niekedy sa ma zmocňuje netrpezlivosť a smútok.

Ostávaš mi len ty, najsvätejšia Panna. Ty si moja nádej. Tvoje súcitné srdce sa zľutuje nado mnou. Najdrahšia Matka, nezabúdaj na svoje úbohé, opustené dieťa. Vypros mi silu, aby som trpezlivo a odovzdane prijímal z Božej ruky každú bolesť, alebo ak to prispeje k mojej spáse, vráť mi zdravie. Ak však Boh chce, aby som ďalej trpel, ak chce, aby ma choroba približovala k poslednej hodine môjho pozemského putovania, som ochotný jeho vôľu prijať. Dúfam, nebeská Kráľovná, že mi vyprosíš silu radostne prijať každú obeť, ktorú bude odo mňa žiadať tvoj Božský Syn. Dobrotivá Matka ustavičnej pomoci, vypros mi stratené zdravie alebo milosť, aby som ďalej trpezlivo znášal chorobu z lásky k Bohu.Amen.

Modlitba za chorého

Matka ustavičnej pomoci, tvoj Božský Syn, ktorého držíš na rukách, ti neodmietne nijakú prosbu. Odporúčaj mu teda chorého, za ktorého teraz prosím na kolenách pred tvojím obrazom. Matka, povedz len slovo svojmu Synovi – a chorý vyzdravie. Prosím ťa, nezamietni moju žiadosť. Chorí majú predsa mimoriadny nárok na tvoj nežný súcit. Preto popros svojho Syna, aby vrátil zdravie nášmu veľmi drahému chorému. Matka, prijmi moju úpenlivú prosbu! Ale keby Božia vôľa bola iná, prosím ťa, najsvätejšia Matka, vypros chorému dokonalú odovzdanosť do svätej Božej vôle. Posilňuj ho v bolestiach, vlej mu do duše trpezlivosť a dôveru v Boha. Nech nepodľahne malomyseľnosti a zúfalstvu. Stoj pri ňom najmä vtedy, keď sa bude poberať z tohto sveta do večnosti. Ukáž, že si našou Matkou. Mária, nedopusť, aby moje prosby boli márne. Ukáž aj teraz, že si Matkou ustavičnej pomoci, a zastaň sa úbohého chorého. Ty môžeš pomôcť, lebo si Panna mocná. Chceš pomôcť, lebo si Panna dobrotivá. Musíš pomôcť, lebo si Panna verná. A ty pomôžeš, lebo si Matka milosrdná.

Modlitba za čistotu srdca

Milá Matka ustavičnej pomoci, pozri sa na mňa. Kľačím pri tvojich nohách. Som tvoje slabé dieťa, ktoré ťa prosí o pomoc.

Moje telo je príbytok Najsvätejšej Trojice. Ježiš predsa povedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14, 23). Áno, moje telo je chrámom dobrého Boha, býva v ňom Boží duch. Teraz chápem, prečo má Ježiš tak rád tých, čo si zachovávajú Boží chrám čistý. Teraz aj chápem strašné slová, ktoré povedal Ježiš o tých, čo budia pohoršenie: „Pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny“ (Mt 18, 6). A sv. Pavol hovorí: „Uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý … nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve“ (Ef 5, 5).

Drahá nebeská Matka, som vo veľkom nebezpečenstve. Skazený svet ma chce tisícorakými osídlami olúpiť o moju čistotu. Moja vlastná žiadostivosť ma vedie do týchto vábivých pascí.

Matka, posilňuj ma v tomto boji, chráň mi čistotu, vypros mi milosť, aby som stále bdel, nie sníval. Posväcuj moje zmysly, aby som sa nijakou myšlienkou, nečistou predstavou neprevinil proti Ježišovi. Stvárňuj vo mne čisté srdce; také, ktoré horí láskou k Bohu a potláča všetky zlé túžby, premáha city, ktoré by poškvrnili moju nevinnosť.

Daj, aby som bdel na svojimi zmyslami. Chráň mi oči, aby som ich zatváral pred každým nebezpečným pohľadom a pred každým nebezpečným čítaním. Posilňuj ma, aby som nepočúval reči, ktoré by vo mne mohli zanechať zlé stopy. Vzdiaľ odo mňa všetky svetské zábavy, také nebezpečné pre moju čistotu, nech sa odvážne vyhýbam príležitostiam. Aj keby moje srdce chcelo milovať príležitosť ku hriechu, ako milujem svoje pravé oko alebo svoju pravú ruku, predsa chcem pred ňou utekať. A keby tento útek bolel tak, ako by mi utínali pravú ruku, aj tak chcem rozbiť nehanebné okovy. Drahá Matka, pamätaj, že si Matkou ustavičnej pomoci. Preto volám: Posilňuj ma! Ustavične mi pomáhaj! Kroť moje telo bázňou pred Božím trestom. Živo mi pripomínaj spaľujúci pekelný oheň, ktorý bude večne trýzniť nečistých!

Pomôž, aby nevýslovná zaslepenosť v jedinom okamihu rozkoše nevrhla moju dušu do večných múk. Ó, Mária, stále ma napĺňaj veľkým odporom proti neresti nečistoty a zapáľ v mojom srdci lásku k čnosti svätej čistoty. Matka moja, ty ma musíš vyslyšať, lebo za nijakú cenu nechcem stratiť priateľstvo s Ježišom, tvojím Božským Synom. Nech Ježiš nachádza v mojom srdci vždy príjemné bývanie. Ako sa teším, že tam spočiniem na tvojom srdci, moja drahá Matka ustavičnej pomoci.

Litánie k Matke ustavičnej pomoci

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária – oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička – oroduj za nás.
Svätá Panna, počatá bez poškvrny dedičného hriechu – oroduj za nás.
My, úbohí hriešnici, voláme k Tebe – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme Boha, najväčšie Dobro, z celého srdca milovali – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme Ježišovi, Tvojmu Božskému Synovi, boli vo všetkom podobní – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme Teba, najsvätejšia Panna, vrúcne ctili a milovali – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme hriech, toto jediné zlo, nadovšetko nenávideli – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme často mysleli na svoju smrť – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme často prijímali sväté sviatosti – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme sa všemožne vyhýbali príležitostiam k hriechu – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme ani v jeden deň svojho života nezanedbali modlitbu – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme sa modlili zvlášť v pokušení – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme odpustili nepriateľom – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme všetkým ľuďom priali dobro – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme pokánie neodkladali zo dňa na deň – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme horlivo pracovali na vykorenení zlých zvykov – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme žili a zomreli v Božej milosti a v priateľstve s Bohom – ó, Mária, pomôž nám.
Vo všetkých potrebách tela i duše – ó, Mária, pomôž nám.
V bolestiach – ó, Mária, pomôž nám.
V chudobe a núdzi – ó, Mária, pomôž nám.
V prenasledovaní a opustenosti – ó, Mária, pomôž nám.
V súžení a trápení – ó, Mária, pomôž nám.
V časoch vojny a nákazlivých chorôb – ó, Mária, pomôž nám.
V pokušeniach zlého sveta – ó, Mária, pomôž nám.
V pokušeniach proti svätej čistote – ó, Mária, pomôž nám.
V boji proti zlým náklonnostiam – ó, Mária, pomôž nám.
V každom nebezpečenstve hriechu – ó, Mária, pomôž nám.
Keď dôjdeme na koniec pozemského života – ó, Mária, pomôž nám.
Keď budeme stonať na smrteľnej posteli – ó, Mária, pomôž nám.
Keď nás bude spomienka na blížiacu sa smrť napĺňať bázňou a strachom – ó, Mária, pomôž nám.
Keď nás budú v rozhodujúcej hodine zlí duchovia pokúšať k zúfalstvu – ó, Mária, pomôž nám.
Keď nám bude Pánov kňaz udeľovať posledné rozhrešenie a sväté pomazanie – ó, Mária, pomôž nám.
Keď budú pri našej posteli stáť príbuzní a priatelia a s plačom sa budú za nás modliť – ó, Mária, pomôž nám.
Keď zhasne náš zrak a prestane tĺcť naše srdce – ó, Mária, pomôž nám.
Keď budeme odovzdávať svoju dušu do rúk Stvoriteľa – ó, Mária, pomôž nám.
Keď sa naša úbohá duša objaví pred Božským Sudcom – ó, Mária, pomôž nám.
Keď bude nad nami vynesený večný výrok – ó, Mária, pomôž nám.
Keď budeme trpieť v očistcových mukách a túžiť po videní Boha – ó, Mária, pomôž nám.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Oroduj za nás, svätá Božia rodička. Aby sme sa stali hodní prislúbení Kristových.

Modlime sa.

Bože, ty si chcel, aby Matka tvojho jednorodeného Syna ustavične pomáhala kresťanom na ich pozemskej púti, daruj nám milosť, aby sme ju s dôverou vzývali vo všetkých telesných a duševných potrebách, žeby sme pod jej ochranou a na jej orodovanie mohli raz v nebi nazerať na tvoju velebu a slávu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba posvätného ruženca s ikonou Matky ustavičnej pomoci

sr. Maria Victoria Flores MPS

Svätý ruženec je jednoduchá, avšak hlboká cesta otvorenia sa spoločenstvu s Bohom. Tajomstvá nás pozývajú rozjímať o Božom slove. Ruženec môže byť modlitbou jednotlivca alebo celej komunity. Dokonca aj vtedy, keď sa ho niekto modlí sám a v tichu, je začlenený a prepojený so všetkými Božími deťmi a s celým tvorstvom.

Päť rozjímaní je odvodených z piatich dimenzií a aspektov ikony.

Po Zdravas', Kráľovná nasledujú litánie prosieb, ktoré vyjadrujú potrebu Božieho zásahu a Máriinho orodovania. Mária, naša Matka ustavičnej pomoci, kráča s nami a modlí sa s nami. Pozývame vás modliť sa tento ruženec s jeho jedinečnými rozjímaniami – v komunitách a s ľuďmi, ktorých sprevádzame a ktorým slúžime.

Modlitba tohto ruženca pozýva všetky deti vernej a vždy milujúcej Matky prehĺbiť a posilniť vzťah s Kristom, ktorý nám neustále pomáha, a s Máriou, jeho a našou Matkou, keď kontemplujú túto milovanú ikonu.

Úvod k modlitbe ruženca

Táto ikona je vskutku oknom k nebeským tajomstvám. Rozjímanie o ikone otvára naše srdcia skúsenosti s Bohom. Všetci sú pozvaní k tejto skúsenosti – je to také jednoduché, a predsa také hlboké. Nikto sa nemusí cítiť vylúčený, odcudzený alebo odmietnutý. Ani tí, ktorí sa cítia nehodní prísť pred Boha pre svoj hriech. Dokonca ani tí, ktorí majú inú tradíciu viery alebo náboženstva. Vítajúca Matka a jej láskavé Dieťa nám poskytujú milujúce milosrdenstvo v každej situácii, v ktorej sa nachádzame.

V tomto ruženci s Matkou ustavičnej pomoci, rozdelenom do piatich tajomstiev, sa zameriavame na rôzne časti ikony. Čerpáme tak z bohatstiev, ktorými sa nám Boh prihovára prostredníctvom tohto „napísaného Slova“ (ikony sa píšu, nie maľujú). Viac než objať túto ikonu, dovoľme, aby ikona objala nás. Dovoľme, aby sme skrze Máriu a Ježiša boli posilnení touto zahaľujúcou skúsenosťou spoločenstva s Bohom lásky.

Prvé tajomstvo: Naše ľudské srdce túži po Bohu

(Ž 42; Mt 19, 16 – 30)

V živote väčšiny ľudí je vždy nejaké prázdne miesto, ktoré potrebuje byť vyplnené, nejaká bolesť, ktorá potrebuje uzdravenie, zúfalstvo, ktoré volá po nádeji, realita, ktorá hľadá spravodlivosť, povzbudenie, pokoj, zmierenie, lásku... Každý človek sa nachádza pred Matkou, ktorá nás s láskou pozýva k svojmu milovanému Synovi.

Počas rozjímania nad týmto prvým tajomstvom spoznávame, že aj my sme aktívnou súčasťou tejto živej ikony. Vyzýva nás, aby sme jej dovolili dotknúť sa našich sŕdc, myslí, duší. Začíname duchovnú cestu, na ktorej vstupujeme do svojho vnútra. Kladieme si pritom tieto otázky: Kto som? Ako sa cítim? Aký je môj život? Kam idem a k čomu je môj život nasmerovaný? Čo mám a čo s tým robím? Čo naozaj potrebujem vo svojom živote? Aký je môj osobný vzťah s Bohom? Ako v skutočnosti dovoľujem Bohu, aby vyplnil moju prázdnotu?

Desiatok ruženca.

Pane Ježišu Kriste, náš Vykupiteľ, dôverujeme ti. Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.

Druhé tajomstvo: Boh nám posiela svojich anjelov

(Lk 22, 40 – 43)

Boh vždy túži po tom, aby sme s ním boli v jednote a aby sme našli skutočné šťastie a zmysel života. Rešpektuje slobodnú vôľu, ktorú nám dal. Avšak Boh nám tiež posiela svojich anjelov, aby nám pomohli rozpoznať to, čo je najlepšie pre každého z nás. Na ikone nachádzame archanjelov Gabriela a Michala, ktorí zvestujú Ježišovi Otcovo posolstvo. Archanjeli ho zároveň ubezpečujú o neustálej Božej prítomnosti, ochrane a sprevádzaní.

V tomto druhom tajomstve ďakujme Bohu za to, že nám dal anjelov ako prejav jeho veľkej lásky voči nám. Ďakujme tiež Pánovi za prítomnosť anjelov v našom živote, ktorí sú k nám poslaní alebo k nám prichádzajú v iných ľuďoch. Pomáhajú nám rozpoznať Božiu vôľu, zakúsiť Božiu ochranu a sprevádzajú nás na našej ceste. Ďakujme Bohu za viditeľných i neviditeľných anjelov v našom živote.

Modlíme sa, aby sme aj my prostredníctvom našich slov a skutkov slúžili iným ako anjeli. Toto najlepšie zvládneme vtedy, ak budeme hľadať a plniť Božiu vôľu (Lk 2, 14; Mt 4, 11; Lk 22, 43; Jn 20, 12; Mt 18, 10; Mt 24, 31; Mt 13, 49; Mk 13, 32; Lk 20, 34; Sk 12, 7 – 11).

Desiatok ruženca.

Pane Ježišu Kriste, náš Vykupiteľ, dôverujeme ti. Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.

Tretie tajomstvo: Mária, Matka Vykupiteľa a vykúpených

(Lk 1, 26 – 38; Jn 2, 1 – 6; 19, 25 – 27)

V tomto tajomstve môžeme rozjímať nad milujúcim, potešujúcim a tiež uchvacujúcim pohľadom Márie. Mladučká Mária dala Bohu pri zvestovaní svoje hlboké a osobné „áno“. Žila ho po celý svoj život. Úplne a s otvoreným srdcom odpovedala na Boží plán a tak sa stala Matkou Vykupiteľa.

Mária si vždy uvedomovala Božiu prítomnosť. Rozjímala o Božom spásonosnom diele a všetko uchovávala vo svojom srdci. Matka Mária s láskou prijala a objala nás, svoje deti, keď Ježiš povedal svojmu milovanému učeníkovi: „Hľa, tvoja Matka“ a jej: „Hľa, tvoj syn.“ Hľa, tu sme, jej deti. Ona je našou Matkou... Je Matkou vykúpených.

Kontemplujúc ju v tejto ikone prosme o milosť, aby sme vždy počúvali slovo jej syna. Mária, naša Matka, uč nás neustále otvárať srdcia volaniu Otca, konaniu Ducha Svätého a slovu Ježiša. Pomôž nám vždy sa učiť od teba, našej Matky, aby sme aj my odpovedali Bohu: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Desiatok ruženca.

Pane Ježišu Kriste, náš Vykupiteľ, dôverujeme ti. Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.

Štvrté tajomstvo: Ježiš Kristus, Vykupiteľ, naša ustavičná pomoc

(Lk 4, 18 – 19)

Dostávame sa k centru ikony: k Ježišovi! Na neho sú upriamení anjeli. Na neho je sústredené Máriino ochranné objatie. A hoci sa Mária pozerá na nás, do našej pozornosti chce dať svojho syna, nášho Pána a Vykupiteľa. Jedine on môže dať zmysel nášmu životu, on je naša pravdivá ustavičná pomoc... A práve preto sa obraciame na Máriu na tejto ikone ako na Matku ustavičnej pomoci.

Kristus nás vykúpil a vždy ostane naším Vykupiteľom. Je Emanuel, Boh s nami. Jeho nepodmienečná láska k slabým, trpiacim a chudobným vyvolala odpor – a ten ho priviedol k umučeniu a smrti. Taká bola hĺbka jeho lásky. Ale smrť nemala posledné slovo. Slávne vstal z mŕtvych, aby nám daroval nový život. Toto je teda Ježiš, náš Vykupiteľ, ktorý je pokorný, a predsa vždy neochvejný v preukazovaní hojného vykúpenia nám, svojim deťom.

Rozjímajúc nad týmto tajomstvom nechajme sa pritiahnuť nesmiernou láskou Vykupiteľa a zakúsme ustavičnú pomoc Márie.

Desiatok ruženca.

Pane Ježišu Kriste, náš Vykupiteľ, dôverujeme ti. Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.

Piate tajomstvo: Aby sme všetci boli jedno! Život v spoločenstve s Bohom a s blížnym

(Jn 19, 27; Sk 1, 14; Jn 17, 21; Lumen gentium 63)

Spoločenstvo! Nie je to krásne, keď prežívame plnosť jednoty a delenia sa? Nie je to nádherné, keď napriek rôznorodosti sa snažíme žiť ako jedno? Na ikone vidíme, ako Ježišove ruky zvierajú Máriinu ruku. V tomto geste je vyjadrené spoločenstvo medzi matkou a synom. Mária je úplne oddaná Ježišovi a jeho poslaniu. Uvedomujeme si, že Mária aj nás, svoje deti, drží vo svojich rukách, kým Ježiš s láskou prijíma od Otca poslanie, ktorým nás vykúpi.

Mária nám na tejto ikone hovorí: „Urobte, čokoľvek vám povie.“ Potrebujeme tiež počuť Ježišove slová, ozývajúce sa v našich srdciach: „Som s vami až do skončenia sveta.“ Rozjímaním nad touto ikonou sme pozvaní zakúsiť spoločenstvo s Vykupiteľom, s Matkou Vykupiteľa a so všetkými vykúpenými bez ohľadu na to, v akej situácii sa každý z nás nachádza.

V tomto desiatku dovoľme Ježišovi a jeho matke, aby z nás urobili nástroje spoločenstva tým, že budeme žiť naše kresťanské povolanie štedro a autenticky. Modlime sa, aby sme pravdivo prežívali a šírili v našom okolí pokoj, zmierenie, spravodlivosť, radosť a lásku, ktorú Ježiš a Mária k nám vyžarujú cez túto ikonu spoločenstva.

Desiatok ruženca.

Pane Ježišu Kriste, náš Vykupiteľ, dôverujeme ti. Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.

Záverečné rozjímanie

Týchto päť bodov je ako špirála, ktorá nás pozýva vstúpiť do nášho vnútra. Pozýva nás vydať sa na cestu do svojho srdca, kde môžeme stretnúť Pána a nežnú starostlivosť Márie. Vstúpením do svojho vnútra a otvorením sa ikone sa nám ponúka skúsenosť spoločenstva s Bohom.

Špirálová dynamika kontemplovania tejto ikony nám pripomína, že každá udalosť a tiež celé stvorenie má svoje miesto v Božom pláne. Kruhový tvar, ktorý táto dynamika predstavuje, symbolizuje to, že sme všetci jedno. A ako „jedno“ sme povolaní budovať kráľovstvo, ktoré nastolil Kristus. Je to kráľovstvo, ktorého podstatou je Boh, ktorý nás vo svojej láske spája v spoločenstve s celým ľudstvom a stvorením.

Končiac túto modlitbu ruženca s ikonou Matky ustavičnej pomoci si pripomeňme, že táto ikona bola istý čas v starostlivosti obchodníka, ktorý bol často na cestách. Aj my sme pútnici. Každý z nás žije život, ku ktorému nás Boh povolal, iným spôsobom. Niekedy nezlomne napredujeme, niekedy sa potkýname v našich zápasoch. A práve preto potrebujeme ikonu Matky ustavičnej pomoci, aby bola našou spoločníčkou na životnej ceste. Pretože cesta každého srdca a cesta k plnému spoločenstvu stále pokračuje.

Zdravas', Kráľovná...

Prosby k Matke ustavičnej pomoci

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Panna, počatá bez hriechu, oroduj za nás.
Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.
Aby sme boli naplnení Duchom Svätým a stali sa odvážnymi svedkami Kristovej lásky ku všetkým,
milujúca Matka, pomôž nám.
Aby sme sa viac a viac pripodobňovali nášmu Pánovi tak ako ty,
milujúca Matka...
Aby sme mali tiché a pokorné srdce ako tvoj syn Ježiš.
Aby sme sa pre neoľutovaný hriech báli večnej straty Božieho priateľstva.
Aby sme vždy hľadali Kristovo milosrdenstvo a odpustenie vo sviatosti zmierenia.
Aby sme si uvedomovali, ako sa nám Boh prihovára v udalostiach bežného života.
Aby sme sa denne modlili s láskou a dôverou, zvlášť vo chvíľach pokušenia.
Aby sme spoznali hodnotu spoločnej oslavy Boha v Eucharistii.
Aby sme rástli v láske ku Kristovi a blížnemu skrze časté sväté prijímanie.
Aby sme si ctili svoje telo ako chrám Ducha Svätého.
Aby sme sa snažili byť pravými kresťanmi, vyjadrujúc našu milujúcu starostlivosť o ostatných.
Aby sme prijali našu zodpovednosť v spoločenstve v duchu autentickej služby.
Aby sme hlásali dôstojnosť práce skrze dôsledné vykonávanie našej práce.
Aby sme sa delili o svoje talenty s inými pre dobro celého spoločenstva.
Aby sme odpustili zo srdca tým, ktorí nám ublížili.
Aby sme videli zlo, ktoré so sebou nesie hľadanie vlastných záujmov na úkor iných.
Aby manželské páry a rodiny zakusujúce ťažkosti hľadali zmierenie a odpustenie.
Aby tí, ktorí zápasia so závislosťou od alkoholu, drog, pornografie a hazardu, rozpoznali svoju slabosť a otvorili sa milosti oslobodenia.
Aby sme prispievali k spravodlivému rozdeľovaniu dobier tohto sveta.
Aby hlas chudobných a opustených neostal nepovšimnutý.
Aby jednotlivci a skupiny odolali pokušeniu utiekať sa k násiliu a nenávisti.
Aby sme si uvedomovali našu závislosť od Boha uprostred ľudských úspechov.
Aby Duch Svätý viedol a posilnil pápeža M., biskupov, kňazov a všetkých prestavených Cirkvi.
Aby naši civilní a politickí vodcovia pracovali pre spoločnosť, ktorá je spravodlivá a vyhýba sa diskriminácii.
Aby sme boli obdarovaní vzrastom povolaní ku kňazstvu a zasvätenému životu.
Aby sme priniesli poznanie Boha tým, ktorí ho nepoznajú.
Aby starí, chorí a trpiaci prijali uzdravenie a potechu.
Aby migranti a utečenci, ktorí opustili svoje domovy pre útlak, chudobu, prenasledovanie, násilie a vojnu, boli s radosťou a štedrosťou prijatí ako pravdiví bratia a sestry v krajine, v ktorej žijú.
Aby sme v hodine smrti boli pripravení vstúpiť do domu nášho nebeského Otca.
Aby sme zomreli zmierení s Kristom a s našimi bratmi a sestrami.
Aby sme pri smrti našich blízkych boli potešení nádejou v zmŕtvychvstalého Krista.
Aby naši zosnulí bratia a sestry mali účasť na zmŕtvychvstaní tvojho Syna.

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, ty si chcel, aby nám Matka tvojho jednorodeného Syna poskytovala svoju ustavičnú pomoc; daruj nám milosť, aby sme sa k nej s dôverou utiekali vo všetkých našich potrebách duše i tela a aby sme s jej pomocou a ochranou naveky nazerali na tvoju slávu v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.